Le non respect du tarif judiciaire en Haïti

 

Comprendre pourquoi et comment les frais judiciaires bloquent la justice

Souvent les citoyens sont obligés de payer plus que ce que la loi prévoit pour les frais judiciaires. Les greffiers, les juges de paix et les huissiers marchandent souvent la justice quand ils demandent plus que ce que la loi prévoit pour les frais judiciaires, et ils donnent souvent un meilleur traitement à ceux qui ont des moyens. Cette corruption généralisée fragilise la justice en Haïti.

Une collaboration entre le BDHH et AYIPOST pour chercher à comprendre les impacts négatifs des frais judiciaires dans le système de justice sous différents aspects

________________________________________________

Komprann poukisa e kijan frè judisyè yo bloke lajistis 

Souvan sitwayen yo oblije peye plis ke sa lalwa prevwa pou frè jidisyè yo. Grefye, Jij de Pè ak Yisye yo souvan machande lajistis lè yo mande plis ke sa lalwa prevwa pou frè jidisyè yo, e souvan yo bay pi bon tretman a moun ki gen mwayen. Koripsyon jeneralize sa a frajilize lajistis ann Ayiti.

Nan yon kolaborasyon ak Bureau des Droits Humains en Haïti , Ayibopost chache konprann enpak negatif frè jidisyè yo nan sistèm jistis peyi a sou anpil aspè.